Sviatosť krstu

Krst je prvá a najdôležitejšia sviatosť. Voláme ju aj bránou k ostatným sviatostiam, pretože bez krstu nie je možné prijať žiadne iné sviatosti. Krst je podľa slov Ježiša Krista: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, kto neuverí, bude odsúdený“ (Mt 16, 16) nevyhnutný k spáse tým , ktorým sa ohlasovalo evanjelium a môžu o túto sviatosť požiadať. 
Existuje ešte:

 • krst krvi (tí, ktorí umierajú za vieru)
 • krst túžby (ktorí sa chceli pokrstiť, ale nestihli, ale aj tí, ktorí úprimne hľadajú Boha a usilujú sa plniť jeho vôľu). Deti, ktoré zomreli bez krstu, Cirkev zveruje Božiemu milosrdenstvu.

Predobrazmi krstu v Starom zákone sú voda, Noemov koráb, prechod cez Červené more, prechod cez Jordán. Kristus sa dáva pokrstiť v Jordáne Jánovi Krstiteľovi, čím spĺňa predobrazy krstu, na kríži z jeho boku vyšla krv a voda – predobrazy krstu a Eucharistie a po svojom zmŕtvychvstaní zveruje apoštolom poslanie: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19).

Účinky krstu
 • odpúšťa dedičný aj všetky ostatné hriechy a tresty;

 • dáva účasť na Božom živote cez posväcujúcu milosť;

 • včleňuje do Krista a jeho Cirkvi;

 • človek sa stáva Božím dieťaťom;

 • udeľuje božské čnosti a dary Ducha Svätého;

 • vtláča do duše nezmazateľný znak (charakter).

Matéria a forma

Matériou sviatosti krstu je VODA, ktorá sa leje na hlavu, formou sú slová: „M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Vysluhovateľ
 • biskup, kňaz alebo diakon, v prípade nevyhnutnosti môže krstiť každý človek.

Prijímateľ
 • každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený. Vyžaduje sa od neho viera.

Krstný rodič musí spĺňať nasledovné podmienky:
 1. Musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, má si ho vybrať samotný krstenec alebo jeho rodičia.
 2. Má mať zavŕšený 16. rok života.
 3. Musí byť katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Eucharistiu a má viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú prijal, ak žije v manželstve, musí byť manželstvo uzatvorené Cirkvou predpísanou formou.
 4. Nesmie mať uložený žiadny cirkevný trest.
 5. Nesmie byť rodičom krstenca.
Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore