Ako vybaviť ?

V našej farnosti pristupujeme k vysluhovaniu sviatostí s osobnou oddanosťou a hlbokým úctivým prístupom. Každý veriaci, tak má možnosť osobne sa dotknúť Božieho milosrdenstva a lásky.

Vo farnosti sa sviatosti vysluhujú nasledovne:

sviatosť Krstu

 • Rodičia sa skontaktujú s kňazom, dohodnú si termín sviatosti krstu (zvyčajne sa krstí v sobotu ráno, pri nedeľnej svätej omši, po nej alebo v prípade potreby iný deň).
 • Pred krstom je potrebné, aby rodičia aj krstní rodičia absolvovali krstnú náuku (obvykle v týždni krstu). Je ale praktické aj možné, aby krstnú náuku absolvovali ešte pred narodením dieťaťa.
 • Od krstného rodiča sa vyžaduje, aby spĺňal podmienky, ktoré ukladá Kódex kánonického práva (k. 874):

– aspoň 16 rokov,
– pokrstený, pobirmovaný, pristupujúci k Eucharistii,
– ak žije vo vzťahu, musí to byť manželstvo uzatvorené Cirkvou predpísanou formou,
– má viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

 • Je veľmi odporúčané a osožné pred sviatosťou krstu pristúpiť ku sviatosti zmierenia.
 • Ak rodičia bývajú v inej farnosti (na trvalom bydlisku podľa občianskeho preukazu nezáleží), ku krstu potrebujú licenciu – povolenie vlastného farára (tam, kde bývajú).

Birmovanie

 • V našej farnosti sa sviatosť birmovania vysluhuje každé tri roky.
 • Bezprostredná príprava na túto sviatosť trvá rok pred jej vysluhovaním.
 • Absolvujú ju žiaci siedmeho ročníka a starší.
 • Vysluhovanie sviatosti birmovania sa plánuje v roku 2026.

Eucharistia

 • Sväté omše bývajú každý deň podľa rozpisu, ktorý nájdete v aktuálnych farských oznamoch.
 • Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude 26. mája 2024. Deti v rámci prípravy navštevujú sväté omše za účasti detí (v stredu večer), prvé piatky (ako prípravu na svojich deväť prvých piatkov) a samozrejme nedeľné sväté omše. Je im venovaná špeciálna časť webovej stránky.

POKÁNIE

 • Na svätú spoveď je možné pristúpiť každý deň, zväčša polhodinu pred svätou omšou, po svätej omši alebo inokedy na požiadanie.
 • Pred prvým piatkom je rozšírená možnosť sviatosti zmierenia, čas nájdete vždy v oznamoch príslušného týždňa. 
 • Návšteva chorých spojená so svätou spoveďou sa uskutočňuje vždy na prvý piatok v mesiaci.

POMAZANIE CHORÝCH​

 • Túto sviatosť vysluhuje kňaz na požiadanie a raz do roka pre všetkých vo farnosti (v nedeľu blízko dátumu 11. februára, čo je Svetový deň chorých).
 • Sviatosť pomazania chorých môže prijať:

– kto je pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti;
– po nadobudnutí zdravia v prípade ďalšej ťažkej choroby;
– počas tej istej choroby, ak sa stav zhorší;
– pred ťažkou operáciou;
– starí ľudia, keď sa ich slabosť stupňuje;
– aj deti, ktoré užívajú rozum natoľko, že ich táto sviatosť môže posilniť.

 • Pri prijatí tejto sviatosti treba byť v milosti posväcujúcej (teda bez ťažkého hriechu).
 • Pomazanie má chorému pomôcť zvládať jeho chorobu, dáva mu posilu a vyprosuje uzdravenie, nie je to teda sviatosť, po prijatí ktorej človek má zomrieť, ako sa mnohí mylne nazdávajú.
 • Pri zhoršení zdravotného stavu vašich blízkych neváhajte kontaktovať kňaza. Netreba čakať na radikálne zhoršenie.

MANŽELSTVO

 • Pri uvažovaní o uzatvorení sviatosti manželstva nech snúbenci kontaktujú kňaza, ktorý ich oboznámi so všetkými náležitosťami, ktoré pri príprave potrebujú. Je dobré to urobiť v predstihu (aspoň rok pred manželstvom).
 • Najdôležitejšie je dohodnúť si deň a hodinu.
 • Kňaz spíše so snúbencami cirkevnú zápisnicu (krstné listy, ak boli pokrstení inde, si vyžiada sám).
 • Snúbenci potrebujú ešte aj štátnu zápisnicu, ktorú spíšu na matričnom úrade v mieste sobáša. Ku spísaniu tejto zápisnice si so sebou prinesú vlastné rodné listy a platné občianske preukazy.
 • Dôležitou časťou je absolvovanie predmanželskej prípravy. Naliehavo odporúčame zúčastniť sa kurzu prípravy na manželstvo (platí dva roky od jeho absolvovania).
 • Snúbenci potrebujú k sobášnemu obradu dvoch svedkov (plnoletí, krst nie jej podmienka).
 • Počas vysluhovania sviatosti manželstva majú byť snúbenci v milosti posväcujúcej, odporúča sa teda vykonať si dobrú svätú spoveď (treba venovať náležitú pozornosť a čas poriadnej príprave a spytovaniu svedomia).
Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore