Prvé sväté prijímanie

V tomto roku bude v našej farnosti prvé sväté prijímanie 26. mája 2024. Tu nájdete otázky, ktoré preberáme na detských svätých omšiach, aj ostatné dôležité veci, ktoré sú potrebné pri príprave.

Otázky na stiahnutie tu: 

Modlitby na stiahnutie tu: 

Spytovanie svedomia na stiahnutie tu: 

Ako sa pripravíme na sväté prijímanie?

Z úcty k Pánu Ježišovi aspoň hodinu pred svätým prijímaním nič nejeme a nepijeme, okrem čistej vody a liekov.
Sme pozorní na svätej omši. Modlíme sa pred a po svätom prijímaní.

Kde prebýva Pán Ježiš pod spôsobom chleba v Eucharistii?

Pán Ježiš prebýva v bohostánku.

Čo nás upozorňuje v kostole na prítomnosť Pána Ježiša?

Na prítomnosť Pána Ježiša nás upozorňuje večné svetlo.

Ako si uctíme Pána Ježiša v Eucharistii po príchode do kostola?

Pána Ježiša si uctíme pokľaknutím na pravé koleno.

Čo odpovieš pri svätom prijímaní, keď Ti kňaz ukáže hostiu a povie „Telo Kristovo?“

Odpoviem Amen.

Čo toto Amen znamená?

Amen znamená „tak je, verím“. Verím, že chlieb nie je chlebom, ale Telom Pána Ježiša.

Čo spôsobuje v nás sväté prijímanie?
 • najužšie nás spája s Pánom Ježišom;
 • lieči rany našej duše;
 • dáva nám silu, aby sme boli lepší;
 • chráni nás pred hriechom.
Čo je svätá omša?
 • sprítomnená obeta Pána Ježiša na kríži;
 • pamiatka na Poslednú večeru;
 • hostina, pri ktorej môžeme prijať živého Pán Ježiša ako pokrm.
Kde sa sprítomňuje obeta Pán Ježiša?

Obeta Pána Ježiša sa sprítomňuje na oltári pri každej svätej omši.

Prečo je obeta na kríži a obeta na oltári tá istá?

Je to tá istá obeta, lebo sa obetuje ten istý Ježiš.

Ktorá obeta je krvavá a ktorá nekrvavá?

Krvavá je obeta na kríži a nekrvavá je obeta na oltári.

Ako sa delí svätá omša?

Svätá omša sa delí na bohoslužbu slova a bohoslužbu obety.

Čo robíme v bohoslužbe slova?

Počúvame Božie slovo cez čítania, žalm, evanjelium, kázeň a prosby.

Čo robíme v bohoslužbe obety?

Prinášame obetné dary: chlieb a víno. Kňaz ich premieňa na telo a krv Pána Ježiša. Nasleduje sväté prijímanie.

Prečo Pán Ježiš zomrel na kríži?

Pán Ježiš zomrel na kríži, aby otvoril bránu do neba, zvíťazil nad hriechom a dal nám večný život a urobil nás opäť Božími priateľmi.

Kedy Pán Ježiš zomrel?

Pán Ježiš zomrel na Veľký piatok.

Za ktoré hriechy trpel a zomrel Pán Ježiš?

Pán Ježiš trpel a zomrel za hriechy všetkých ľudí, teda aj za moje.

Čo sa stalo na tretí deň po smrti Pána Ježiša?

Na tretí deň Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Hrob zostal prázdny.

Otázky3.png
Kto?
Otázky5.png
Načo?
Posledná večera
Kedy?
Otázky4
Ako?
Otázky2
Komu?
Z čoho sa skladá človek?

Človek sa skladá z tela a duše.

Aká je duša?

Duša je neviditeľná a nesmrteľná, a tak sa podobá Bohu.

Kto sa stará o pokrm pre dušu?

O pokrm pre dušu sa stará Pán Ježiš.

Načo potrebujeme Eucharistiu?

Eucharistiu potrebujeme, aby sme získali večný život.

Kedy Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu?

Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu pri Poslednej večeri (na Zelený štvrtok).

Ako ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu?

Pán Ježiš premenil chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv.

Komu dal Pán Ježiš moc premieňať chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv?

Pán Ježiš dal túto moc apoštolom, apoštoli ju odovzdali biskupom a biskupi kňazom.

Čo je cirkev?

Cirkev je veľká rodina pokrstených ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista.

Koho ustanovil Pán Ježiš za hlavu Cirkvi?

Pán Ježiš ustanovil za hlavu Cirkvi apoštola Petra a jeho nástupcov, ktorých voláme pápež alebo Svätý Otec.

Ako sa volá terajší pápež?

Terajší pápež sa volá František.

Čo je to modlitba?

Modlitba je rozhovor s Pánom Bohom.

Ktorú modlitbu nás naučil Pán Ježiš?

Pán Ježiš nás naučil modlitbu Otče náš.

Ktorá modlitba je najlepšia?

Najlepšia modlitba je svätá omša, lebo v nej sa Ježiš obetuje za nás.

Čo je dedičný hriech?

Je to hriech Adama a Evy, keď neposlúchli Pána Boha a jedli zo stromu, z ktorého im jesť zakázal. Máme ho všetci, keď sa narodíme okrem Panny Márie).

Koho prisľúbil Boh ľuďom po prvom hriechu?

Boh po prvom hriechu prisľúbil ľuďom Vykupiteľa (Pána Ježiša).

Čo sa stáva pri krste?

Pri krste sa z duše zmýva dedičný hriech a všetky ostatné hriechy. Stávame sa Božími deťmi a členmi Kristovej Cirkvi. Po krste môžeme prijať aj ostatné sviatosti.

Ako sa krstí?

Kňaz leje vodu na hlavu a hovorí: „(Meno), ja ťa krstím v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého.“

K čomu nás zaväzuje krst?

Krst nás zaväzuje myslieť, hovoriť a konať ako Pán Ježiš.

Čo sľúbime Bohu pri obnove krstných sľubov?

Pri obnove krstných sľubov Bohu povieme tri slová:

 • zriekam (zriekam sa hriechu),
 • verím (verím v Boha),
 • chcem (chcem Boha milovať).
Kto je Boh?

Boh je Pán celého sveta a náš nebeský Otec.

Aký je Boh?
 • všadeprítomný
 • všemohúci
 • vševediaci
 • večný
 • milosrdný
Prečo Boha nevidíme?

Boha nevidíme preto, lebo nemá telo, je čistý duch.

Načo stvoril Boh ľudí?
 • aby ho poznávali
 • aby ho milovali
 • aby mu slúžili
 • a tak sa dostali do neba
Koľko je bohov?

Boh je len jeden.

Koľko je v Bohu osôb?

V Bohu sú tri osoby, Otec, Syn a Duch Svätý.

Ako nazývame všetky tri osoby spoločným menom?

Najsvätejšia Trojica.

Kedy spomíname všetky tri božské osoby naraz?
 • pri prežehnaní
 • pri Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
 • pri vyznaní viery
 • pri krste
Kto je to Pán Ježiš?
 • druhá božská osoba
 • jednorodený Boží Syn
 • pravý Boh a pravý človek (ako Boh dokáže všetko – je všemohúci, ako človek je nám vo všetkom podobný okrem hriechu).
Kto je to Panna Mária a kto je to svätý Jozef?

Panna Mária je matkou Pána Ježiša, svätý Jozef je pestúnom Pána Ježiša a ženíchom Panny Márie.

Čo potrebujeme, aby „vznikla“ Eucharistia?
 • chlieb a víno
 • kňaza (má moc od Pána Ježiša)
 • slová premenenia – Toto je moje telo… Toto je kalich mojej krvi…
Ktorá časť svätej omše je najdôležitejšia?

Najdôležitejšia časť svätej omše je premenenie. Pri ňom kľačíme a zvonia zvonce. Kňaz Kristovou mocou premieňa chlieb na Telo a víno na Krv Pána Ježiša.

PREČO CHCEM ÍSŤ NA SVÄTÉ PRIJÍMANIE?
 • Milujem Pána Ježiša.
 • Chcem sa mu páčiť.
 • Chcem sa s ním spojiť.
 • Som mu poslušný. On povedal: Kto je moje telo, má večný život.
NA ČO SA PRIPRAVUJEŠ?

Pripravujem sa na prvé sv. prijímanie.

ČO TO ZNAMENÁ, ŽE IDEŠ NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE?

Prvýkrát prijmem Pána Ježiša do svojho srdca.

AKÝM SPÔSOBOM PRIJMEŠ PÁNA JEŽIŠA DO SVOJHO SRDCA?

Prijmem ho pod spôsobom chleba a vína. To znamená, že vidím chlieb a víno, chutí to ako chlieb a víno, vonia to ako chlieb a víno, ale chlieb a víno to nie je, je to Telo a Krv Pána Ježiša. Pán Ježiš premenil chlieb a víno na svoje telo a krv.

KTO TENTO ZÁZRAK SPÔSOBUJE?

Tento zázrak spôsobuje Pán Ježiš, pretože je všemohúci.

KTO JE TO EUCHARISTIA?

Eucharistia je živý Pán Ježiš prítomný pod spôsobom chleba a vína. Eucharistia sa nazýva aj Sviatosť oltárna alebo sväté prijímanie.

KTORÚ SVIATOSŤ OKREM EUCHARISTIE EŠTE PRIJMEŠ?

Okrem Eucharistie ešte prijmem sviatosť zmierenia (svätú spoveď, pokánie).

Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore