Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“.
Završuje naše zasvätenie do Krista a dokonalejšie nás spája s Cirkvou = zdokonaľuje krstnú milosť.

Sviatosť birmovania voláme aj
osobné Turíce – kresťan dostáva osobitnú silu Ducha Svätého a stáva sa dospelým a zrelým človekom viery – samostatný vo viere a spoluzodpovedný za Cirkev → sviatosť kresťanskej dospelosti (dospelosť = samostatnosť, zodpovednosť). 

Birmovanie je sviatosť, ktorou sa udeľuje Duch Svätý na posilnenie viery, prijatej pri krste, obranu tejto viery a vydávanie svedectva o Kristovi vo svete.

Slovo birmovanie pochádza z lat. firmare = upevňovať, potvrdzovať, lebo táto sviatosť potvrdzuje a upevňuje krstnú milosť.

Účinky birmovania
 • osobitné vyliatie Ducha Svätého ako kedysi v deň Turíc;

 • posilňuje v duši dary Ducha Svätého;

 • rozmnožuje Boží život;

 • pevnejšie zjednocuje s Kristom a jeho Cirkvou;

 • dáva zvláštnu pomoc a posilu na vydávanie svedectva o kresťanskej viere;

 • vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak – „charakter“, „pečať“, ktorý vyjadruje, že patríme Kristovi a sme Jeho svedkami (kvôli tomuto nezmazateľnému znaku nemožno platne vyslúženú sviatosť birmovania opakovať).

Matéria a forma

Matériou sviatosti birmovania je KRIZMA – olivový olej zmiešaný s balzamom, posvätená na Zelený štvrtok biskupom, ktorou sa vkladaním rúk maže čelo birmovanca, formou sviatosti sú slová: „Prijmi znak daru Ducha Svätého.“

Vysluhovateľ Sviatosti
 • biskup (nástupca apoštolov – v prvotnej Cirkvi udeľovali túto sviatosť apoštoli)
 • v prípade potreby kňaz, splnomocnený biskupom
Prijímateľ sviatosti
 • každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný, po dosiahnutí veku užívania rozumu a po dôkladnej príprave
  k platnému prijatiu – viera a úmysel prijať túto sviatosť
  k hodnému prijatiu – stav milosti, túžba po daroch Ducha Svätého, nábožné srdce, sústredená myseľ.

Slávenie birmovania – obrad

Obnovenie krstných sľubov a vyznanie viery (odpovede Zriekam, Verím, Amen);

Biskup: Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení
Birmovanci: Zriekam.
Biskup: Veríte v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?
Birmovanci: Verím.
Biskup: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca
Birmovanci: Verím.
Biskup: Veríte v Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorého dnes prijmete, ako ho prijali apoštoli na päťdesiaty deň po Veľkej noci?
Birmovanci: Verím.
Biskup: Veríte v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný?
Birmovanci: Verím.

Prosebná modlitba biskupa o dar Ducha Svätého s vystretými rukami nad všetkými birmovancami;

Podstatný obrad birmovania – KRIZMÁCIA – je to pomazanie krizmou na čele, ktoré sa koná vkladaním ruky a slovami: Prijmi znak daru Ducha Svätého.“  Odpovieme Amen.“

Ďalej biskup povie: „Pokoj s tebou.“ Odpovieme: „I s duchom tvojím.“

Birmovný rodič musí spĺňať nasledovné podmienky:
 • Každý birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorý sa má starať, aby si pobirmovaný verne plnil povinnosti, súvisiace s touto sviatosťou.

 • Cirkev doporučuje, aby birmovným rodičom bol jeden z krstných rodičov.

 1. Musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, má si ho vybrať samotný birmovanec.
 2. Má mať zavŕšený 16. rok života.
 3. Musí byť katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Eucharistiu a má viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú prijal.
 4. Nesmie mať uložený žiadny cirkevný trest.
 5. Nesmie byť rodičom birmovanca.
Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore