Posvätný stav

Je to sviatosť, v ktorej sa pokrstenému mužovi skrze vkladanie rúk a modlitbu biskupa udeľuje duchovná moc a milosť pre svoj úrad.

Účinky sviatosti posvätného stavu
 • rozmnožuje posväcujúcu milosť;

 • vtláča do duše nezmazateľný znak;

 • udeľuje sviatostnú moc pre úrad.

Rozdelenie kňazstva
 1. Sviatostné kňazstvo sa menuje aj „služobné“.
  Vyššie stupne kňazstva – sviatostné:
  a) diakonát – diakon
  b) presbyterát – kňaz
  c) episkopát – biskup
 2. Všeobecné kňazstv– je vlastne laický stav.
  Laik = človek, ktorý neprijal kňazské svätenie v žiadnom stupni.
Matéria a forma

Matériou diakonskej, kňazskej a biskupskej vysviacky je vkladanie rúk biskupa na hlavu prijímateľa svätenia skrze fyzický dotyk rúk, forma diakonskej, kňazskej a biskupskej vysviacky je v slovách (konsekračná modlitba), ktoré bližšie určujú vkladanie rúk biskupa.

Vysluhovateľ
 • jedine biskup.

Prijímateľ
 • jedine pokrstený muž.

Úlohy a právomoci jednotlivých stupňov kňazstva:
Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore