Eucharistia

Pri Poslednej večeri vzal Pán Ježiš chlieb, požehnal ho, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: Toto je moje Telo… Potom vzal kalich s vínom, dobrorečil a dal ho učeníkom hovoriac: Toto je moja Krv, Novej a večnej zmluvy…

Kristus je prítomný celý a úplný pod jedným i druhým spôsobom a celý a úplný v každej ich viditeľnej časti, takže lámanie chleba Krista nedelí.

Eucharistia je sviatosť, v ktorej Ježiš Kristus je opravdivo prítomný pod spôsobmi chleba a vína so svojím telom a krvou, aby sa obetoval nekrvavým spôsobom nebeskému Otcovi a veriacim sa dával za pokrm duše.

Účinky Eucharistie
  • zjednotenie s Kristom – prijímajúci dosiahne najužšie spojenie s Kristom, veď Pán Ježiš hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“;

  • zachováva, zveľaďuje a obnovuje život milosti prijatý v krste;

  • zmýva všedné hriechy – závisí to od dispozície prijímateľa;

  • chráni pred budúcimi smrteľnými hriechmi – čím väčšie pokroky robíme v priateľstve s Kristom, tým ťažšie sa od neho odlúčime smrteľným hriechom;

  • prijímanie Eucharistie u dospelých je nutné k spáse.

Matéria a forma

Matériou eucharistie je CHLIEB (pšeničný nekvasený chlieb) a VÍNO (prírodné z viniča – nesladené, chemicky ani nijako neupravované), formou sviatosti Eucharistie sú ustanovujúce slová Krista pri premenení: „Toto je moje Telo… toto je moja Krv…“ 
Ustanovenie sviatosti Eucharistie je na Kristov príkaz: „Toto robte na moju pamiatku!“

Vysluhovateľ Sviatosti
  • riadnym vysluhovateľom premenenia je iba kňaz a biskup.
Prijímateľ sviatosti
  • Eucharistiu môže prijímať každý pokrstený človek v stave po­zemského putovania (aj dieťa), ktorý je na to disponovaný (t.j. nemá ťažký hriech a má úmysel prijať túto sviatosť).

Prijímateľ v stave ťažkého hriechu si musí pred prijatím Eucharistie vykonať sviatosť zmierenia. Prijímajúci má dodržiavať „eucharistický pôst“. Nehodne prijatá Eucharistia je svätokrádežou.

Sme povinní v nedele a prikázané sviatky zúčastniť sa na sv. omši a aspoň raz v roku prijať vo Veľkonočnom období Eucharistiu.

Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore